Dobrovolná likvidace společnosti

Jedním z možných způsobů ukončení činnosti obchodní korporace (dále jen „společnosti“) je její likvidace. Dobrovolné ukončení činnosti společnosti je spojeno s množstvím zákonem vyžadovaných kroků, přičemž cílem likvidace je inkasovat pohledávky, uhradit dluhy vůči věřitelům a rozdělit likvidační zůstatek. Hlavním předpokladem dobrovolné likvidace tedy je minimálně nulový likvidační zůstatek. Jednotlivé základní kroky likvidace společnosti si uvedeme v následujících pasážích.

Prvním krokem dobrovolné likvidace společnosti je rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti a vstupu do likvidace. Ideální den vstupu do likvidace je první leden, resp. první den následujícího účetního období, protože lze využít povině sestavovanou řádnou účetní závěrku jako závěrku sestavenou ke dni předcházející vstupu do likvidace. Současně s rozhodnutím o zrušení společnosti jmenuje valná hromada osobu likvidátora. Obě tato rozhodnutí musí být ve formě veřejné listiny, tj. notářského zápisu.

Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace statutární orgán zajistí sestavení účetní závěrky. Likvidátor pak bez zbytečného odkladu navrhne zápis vstupu společnosti do likvidace do Obchodního rejstříku, přičemž likvidovaná společnost musí po dobu likvidace užívat svůj název s dodatkem „v likvidaci“. Likvidátor ke dni vstupu do likvidace provede inventarizaci majetku, vyhotoví jeho soupis a sestaví zahajovací rozvahu. Do 30 dnů ode dne vstupu do likvidace musí likvidátor podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období předcházející vstupu do likvidace.

Likvidátor musí oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům a zveřejnit bez zbytečného odkladu v Obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení o vstupu společnosti do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění.

Následuje ocenění majetku tržní cenou, zajištění jeho prodeje a ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci. Ze zpeněženého majetku likvidátor hradí nejdříve mzdové nároky a teprve pak evidované nároky věřitelů, které hradí dle pořadí přihlášek. Likvidátor průběžně vyhodnocuje solventnost likvidované společnosti, aby měl vždy dostatek zdrojů na nutné výdaje, jinak je povinen podat insolvenční návrh.

Po dokončení kroků předcházejících rozdělení likvidačního zůstatku vyhotoví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede, jak bylo s majetkem naloženo. Ke stejnému datu sestaví konečnou účetní závěrku (pozn.: v případě, kdy má společnost finanční prostředky na bankovním účtu, tak by v konečné účetní závěrce měly být zahrnuty i budoucí výdaje za bankovní poplatky).

Ke konci likvidace je nezbytné zrušit registraci k jednotlivým daním, odhlásit případné sociální a zdravotní pojištění.

Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a konečnou účetní závěrku předloží likvidátor ke schválení valné hromadě společnosti, která návrh na rozdělení likvidačního zůstatku projedná a schválí. Do 15 dnů ode dne zpracování návrhu je společnost povinna podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období od vstupu do likvidace do dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku. Nejpozději s podáním přiznání je nutné požádat správce daně o souhlas s ukončením činnosti, přičemž k žádosti se dokládá zpráva o průběhu likvidace.

V poslední fázi likvidátor zajistí rozdělení likvidačního zůstatku dle schváleného návrhu, s oblastním státním archivem projedná uschování archiválií včetně získání potvrzení o projednání, vystaví písemné prohlášení o neexistenci soudních nebo jiných právních sporů a o tom, že veškeré závazky společnosti byly uspokojeny. Nejpozději do 30 dnů od skončení likvidace, tj. od rozdělení likvidačního zůstatku, musí likvidátor podat podat návrh na výmaz společnosti z Obchodního rejstříku, jehož přílohami budou zahajovací likvidační účetní rozvaha, soupis majetku, zpráva likvidátora o průběhu likvidace, zápis z valné hromady, na které došlo k projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace, souhlas správce daně s výmazem z obchodního rejstříku, konečná účetní závěrka ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, doklad o projednání archivace se státním oblastním archivem, prohlášení likvidátora o tom, že mu není známo, že by společnost byla účastníkem správního či jiného soudního řízení než řízení o výmazu společnosti z obchodního rejstříku a listiny prokazující dvojí zveřejnění v obchodním věstníku.

Martin Šuma (22hlav.cz)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Zakládání společností

Založíme Vám společnost na míru za cenu 9 999,- Kč.

Při koupi sídla na 10 let založení společnosti kompletně zdarma!

Virtuální sídlo

Hledáte sídlo pro společnost v Praze,

Nabízíme za cenu od 170,- Kč měsíčně včetně přebírání pošty.

 

 

Prodej starších společností

Nabízíme fugující splečnosti, plátce DPH

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

--- infopanel ----

+420 607 40 50 30

poradenstvi@tutanota.com

Likvidace společností

Zajištujeme likvidace či převzetí nepotřebných společností