Postup likvidace s.r.o. - Základní povinnosti

Základní povinnosti související s dobrovolnou likvidací společnosti:

 • valná hromada přijme rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace a zpravidla současně rovněž jmenuje osobu likvidátora – forma notářského zápisu; ideální den vstupu do likvidace je vždy první den hospodářského roku (zpravidla 1. ledna)
 • statutární orgán zajistí vyhotovení účetní závěrky ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace (zpravidla 31. prosince, tedy zpravidla je možné využít řádnou účetní závěrku); jedná se o nutnost, neboť jinak nebude možné určit likvidační zůstatek ani případnou insolvenci společnosti
 • likvidátor za společnost podává přiznání k dani z příjmů právnických osob na podkladě vyhotovené účetní závěrky
 • likvidátor sestaví ke dni vstupu do likvidace (zpravidla 1. ledna) zahajovací rozvahu
 • likvidátor zajistí zápis vstupu společnosti do likvidace a osoby likvidátora do obchodního rejstříku
 • společnost musí od vstupu do likvidace užívat firmu včetně dodatku o likvidaci (např. ALFA s.r.o. v likvidaci)
 • likvidátor provede inventarizaci majetku a vyhotoví soupis majetku společnosti, statutární orgán potvrdí úplnost a správnost a předá majetek likvidátorovi k likvidaci
 • likvidátor provede ocenění majetku na cenu obvyklou (tržní) a zajistí prodej
 • likvidátor průběžně vyhodnocuje solventnost likvidované společnosti, aby měl vždy dostatek zdrojů na nutné výdaje, jinak je povinen podat insolvenční návrh; likvidátor plní běžné povinnosti, podává dańpvá přiznání a platí odvody jako při norálním chodu společnosti
 • likvidátor zajistí oznámení o zrušení společnosti a vstupu do likvidace v Obchodním věstníku a zajistí potvrzení o zveřejnění obou oznámení
 • likvidátor oznámí známým věřitelům a dotčeným orgánům zrušení společnosti s likvidací
 • likvidátor zpeněží majetek
 • likvidátor shromažďuje případné přihlášky věřitelů a na vyžádání podává zprávy věřitelům o majetkových poměrech společnosti
 • likvidátor v případě dostatku zdrojů hradí výdaje a uspokojuje pohledávky věřitelů, prioritně mzdové nároky a dále dle pořadí přihlášek
 • likvidátor zpracuje zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a poskytne ji statutárnímu orgánu
 • statutární orgán zajistí svolání valné hromady ke schválení zprávy a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 • valná hromada projedná a schválí návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
 • likvidátor zajistí vypracování účetní závěrky ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, což je důsledkem ukončení likvidace
 • likvidátor zajistí podání přiznání k dani z příjmů právnických osob v návaznosti na účetní závěrku
 • likvidátor požádá o souhlas s ukončením činnosti správce daně a žádost doloží zprávou o průběhu likvidace
 • likvidátor zajistí rozdělení likvidačního zůstatku v souladu se schváleným návrhem
 • likvidátor s oblastním archivem projedná uschování archiválií a vyžádá potvrzení o projednání
 • likvidátor vystaví písemné prohlášení o neexistenci soudních nebo jiných právních sporů a o uspokojení veškerých závazků společnosti
 • likvidátor podá do 30 dnů od rozdělení likvidačního zůstatku návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Zakládání společností

Založíme Vám společnost na míru za cenu 9 999,- Kč.

Při koupi sídla na 10 let založení společnosti kompletně zdarma!

Virtuální sídlo

Hledáte sídlo pro společnost v Praze,

Nabízíme za cenu od 170,- Kč měsíčně včetně přebírání pošty.

 

 

Prodej starších společností

Nabízíme fugující splečnosti, plátce DPH

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

--- infopanel ----

+420 607 40 50 30

poradenstvi@tutanota.com

Likvidace společností

Zajištujeme likvidace či převzetí nepotřebných společností