Práva a povinnosti jednatele

Jednatel je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Jednatel nemusí být stejná osoba jako společník, ale v praxi je častější, že společník nebo společníci bývají zároveň jednateli společnosti. Společník je oprávněn o společnosti rozhodovat pouze prostřednictvím svolané valné hromady kde se rozhoduje především problematika orientace nebo struktura společnosti, volí se členové statutárních orgánů, atd. Jednatel zastupuje společnost při každodenním obchodním styku. Z toho mu samozřejmě vyplývá také větší odpovědnost. Jednatel se vždy a za každých okolností musí chovat jako řádný hospodář.

Odpovědnost jednatele

Jednatel má vyjma trestní odpovědnosti (kterou má kdokoliv, kdo se dopustí nějakého protiprávního jednání bez ohledu na případné angažmá jako člen statutárního orgánu společnosti) také odpovědnost za škodu a to nejen vůči vlastní společnosti, ale také vůči třetím osobám, což znamená, že teoreticky může přijít až o svůj vlastní majetek.

Jednatel musí být vůči obchodní korporaci loajální, musí jednat pečlivě a v jejím zájmu a mít znalosti potřebné k výkonu své funkce. Má se tedy za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky (§159 NOZ).

Příklady porušení péče řádného hospodáře

 • Neplnění účetních a daňových povinností.
 • Jednatel uzavře za firmu smlouvu ve svůj osobní prospěch.

 • Působí v oboru v němž má zjevně nedostatečnou kvalifikaci
 • Nakoupí akcie či podíly jiné korporace bez její finanční analýzy.

 • Najme nedostatečně kvalifikované subdodavatele či zaměstnance

 • Neplnění evidenčních povinností vůči státním institucím.

Odpovědnost za škodu vůči vlastní společnosti

V případě, že jednatel způsobí vlastní společnosti újmu svou nedbalostí či úmyslně, má za povinnost vrátit prospěch, například mzdu, za poslední dva roky. V případě, že se prokáže jeho vlastní obohacení, vydat tento prospěch, který v souvislosti s porušením povinností získal. Jednatel mí povinnost nahradit tento prospěch v penězích.

Odpovědnost za škodu při úpadku

V případě, že se jednateli nepodaří prokázat jeho správné hospodaření, Jednatel nebo bývalý jednatel odpovídá za plnění společnosti vůči věřiteli a to do plné výše povinnosti.

Toto má však následující podmínky:

 • společnost musí být v úpadku

 • jednatel věděl o hrozícím úpadku nebo mohl vědět o úpadku a nekonal s péčí řádného hospodáře

 • Ve všech případech rozhoduje soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele. (Důkazní břemeno je však na straně jednatele.)

Zbavení se odpovědnosti / omezení - NELZE!

Zbavit se odpovědnosti zákon neumožňuje. K případnému omezení odpovědnosti ve společenské smlouvě soud nepřihlíží.  A to platí i u pracovní smlouvy s náhradou ve výši 4,5 násobku platu. Teoretické částečné omezení můžete využít přenesením kompetencí na další osobu nebo využívání specialisty.

V případě, že funkci vykonává kolektivní orgán, škody se dělí mezi členy poměrnou částí. Zdokumentování nesouhlasu s rozhodnutím valné hromady. POZOR! Pokud nedokážete prokázat svůj nesouhlas s rozhodnutím valné hromady, znamená to Váš souhlas.

Pojišťovny Vás, jako jednatele, dokážou proti riziku pojistit.

Do působnosti jednatelů dále patří:

 • zajištění řádného vedení účetnictví a evidence
 • doplňovat sbírku listin u obchodního rejstříku
 • vedení seznamu společníků
 • informování společníků o záležitostech společnosti
 • vyhotovení úplného znění společenské smlouvy
 • svolávání valné hromady a účastnit se jich

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Zakládání společností

Založíme Vám společnost na míru za cenu 9 999,- Kč.

Při koupi sídla na 10 let založení společnosti kompletně zdarma!

Virtuální sídlo

Hledáte sídlo pro společnost v Praze,

Nabízíme za cenu od 170,- Kč měsíčně včetně přebírání pošty.

 

 

Prodej starších společností

Nabízíme fugující splečnosti, plátce DPH

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

--- infopanel ----

+420 607 40 50 30

poradenstvi@tutanota.com

Likvidace společností

Zajištujeme likvidace či převzetí nepotřebných společností